Hur räddar man en sjö?

Det är otroligt hur mycket kunskap om vatten som finns i landet. Det bubblar upp överallt på årets vattendagar arrangerade av Svenska föreningen för limnologi som ägde rum 7-9 oktober i Västerås. Nedan Tyréns monter innan anstormning från deltagarna 😉 Fotocred till Terese Renström, Tyréns Västerås.

Innan jag försöker ge mig in på en redogörelse av dagarna kan jag klargöra vad limnologi är: läran om inlandsvatten, sötvatten eller även bräckt vatten och härrör från grekiskans limne (sjö, träsk) och logos (lära, vetenskap).

Jag och fem kollegor från Tyréns deltog på dessa lärorika dagar. Första dagen hade ett fokus på internbelastning i sjöar och havsvikar. Internbelastning innebär att en sjö som påverkats av en högre näringstillförsel under en längre tid har ”gamla synder” (fosfor) i sina bottensediment. Dessa gamla synder gör att det blir en ond cirkel i sjön – näringen gör att bottnarna blir syrefria och det syrefria tillståndet gör att fosfor lösgör sig från botten och går ut i vattenmassan igen (se bild överst hämtad från SLU Rapport 2016:6). Detta bidrar till att det är svårt att enbart med åtgärder fokuserade på att minska näringstillförseln till sjön få sjön att må bättre igen. En punktinsats måste göras för att snabbt förbättra sjöns förutsättningar och bryta den onda cirkeln – rädda sjön.

Exempel på sådana punktinsatser som redogjordes för under den första dagen i Västerås är:

  • Aluminiumfällning (aluminium tillsätts i på ett visst djup eller i bottensedimentet för att binda till fosforn och på så sätt skapa ett ”lock” som håller kvar fosforn i sedimentet istället för att det går upp i vattenmassan igen.
    Aluminiumlösningen är samma ämne som används vid dricksvattenrening i våra större vattenverk, och några negativa sidoeffekter har inte observerats.) Aluminiumfällning är på tapeten och pågår just nu i Brunnsviken i Stockholm samt i Orlången i Huddinge.
  • Märgel (är en kalkrik lera och en restprodukt från utvinning av kalksten. Läggs idag oftast i deponi. Den har på liknande sätt som aluminium en förmåga att binda till fosfor.)
  • Muddring (schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet
  • Lågflödesmuddring (metoden innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land.) Katrineholms kommun har utfört lågflödesmuddring i sjön Öljaren.
  • Reduktionsfiske (delar av fiskbeståndet fiskas upp för att återställa den ekologiska balansen i en sjö, har exempelvis gjorts i Växjösjöarna)

Varje sjö är unik i sina förutsättningar vilket gör att det är svårt att förutspå hur effekten kommer att bli. Därför är det viktigt med uppföljning för att bidra med en större kunskap.Flera olika vägledningar är på gång inom området, till exempel från Havs och Vattenmyndigheten.

Sjörestaurering genom aluminiumfällning är också temat på höstens vattenpub arrangerad av Vattenakademien som ägde rum i Stockholm kvällen den 24/10. Här var fokus de två olika metoderna för aluminiumbehandling: i bottensediment och i vattenmassan. I Brunnsviken i Stockholm används under hösten den senare metoden (bild nedan från DN den 18 september i år).

Ett annat spännande område för minskning av näringsämnen i vatten, i detta fall i Östersjön, är musselodling. Föreningen Ecopelag genomför just nu ett musselodlingsprojekt i Stockholms skärgård och har fått en skörd över förväntan. Liknande försök har pågått under en längre tid i Kalmarsundsregionen.

Det finns bra möjligheter att få hjälp för finansiering av liknande åtgärder -upp till 90% via Länsstyrelsens LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) -bidrag och via EU-bidrag LIFE IP Rich Waters även Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt.

Vattendagarnas andra dag ägnades till stor del åt vattenkraft och de senaste förändringarna i miljöbalken. Lagändringarna innebär bland annat en skyldighet för vattenverksamheter i hav, sjöar och vattendrag som startats för att producera vattenkraftsel att ha moderna miljövillkor. Det innebär att alla vattenkraftverks tillstånd kommer behöva omprövas utifrån den nya lagen. Detta är ett område som säkert kommer komma tillbaka i framtida blogginlägg, så nu nöjer jag mig med att länka till den nationella planen för omprövning av vattenkraft framtagen av Havs- och vattenmyndigheten.

Material från årets Vattendagar kommer komma på https://limnologerna.org/.