Flytt av monumentala verk

Nu förbereds flytten av Kiruna kyrka, en fontän i Stockholm city är flyttad för att återmonteras med anpassningar till dagens smak och behov. Kyrkor töms i samband med restaureringar på historiska föremål och inredning för att anpassas till nya krav för tillgänglighet och energianvändning. Stora värden riskerar att gå förlorade och dessa uppdrag ökar i mängd och teknisk svårighet. Tyréns har mycket goda förutsättningar för att i samarbete med avdelningar och extern expertis utföra uppdragen med teknisk verkshöjd och minimal risk. Men vad kan gå förlorat och vad kan göras för att minska riskerna?

Uppdragens utveckling

Under mina fem år på Tyréns har riskfyllda uppdrag inom kulturhistoriska byggnader med offentlig konst duggat tätt. Jag gillar de här uppdragen. De ger en möjlighet att redan vid förfrågan planera en säker metod för hantering av höga kulturhistoriska värden, stor tyngd och volym och hållbarhet.

De första uppdragen handlade om att säkra det kyrkliga kulturarvet i samband med infrastrukturprojekt. Här fanns goda resurser att planera, förebygga och följa upp skador då kyrkor skakar av sprängningar från tunnelbyggen. Monitorering och fördjupning kring materialens tålighet avhandlades i en intern grupp. Inget fick gå fel varför alla ingående kompetenser tog fram en gemensam plan för minimal påverkan. Dessa uppdrag har varit lyckade. Planeringen har hittills resulterat i att tidsramar för produktion hållits och våra känsliga objekt, kyrkorna, är hittills utan skador.

Resultat: Den goda planeringen och uppföljning under produktionen av den projekterande gruppen har lett till skonsam framdrift. En löpande och tät kontakt med intressenter och ägare har lett till fint samarbete och stort förtroende.

Nya uppdrag kom in, beställarna var fastighetsbolag och projektörer inom fastighetsutveckling och restaurering av historiska byggander. Fokus är att modernisera och för de känsliga delarna i fastigheterna tar man in Tyréns konservatorer. Vi ska planera konservering och skydd under hela byggtiden. Här finns möjlighet att även ta in specialister inom klimat, hållfasthet, avancerade lyft och flytt. Tidsramarna är i regel kritiska och de ekonomiska ramarna är ofta begränsade. Detta är helt normalt för den här typen av uppdrag. Men det är en sak att beräkna kostnaderna för ett nybyggnadsprojekt, men vid restaurering av äldre byggnad bör man utgå från att förutsättningarna förändras under processen. Det ligger i sakens natur och resultatet för de känsliga objekten är  beroende av entreprenörernas kunskap av likande projekt.

Resultat: Små förutsättningar att hantera risker proaktivt under produktion och begränsat ekonomiskt utrymme för uppföljning och hantering av skador.

I skrivande stund arbetar kulturmiljöavdelningen med samhällsomvandlingen i Kiruna. Konservatorerna, mitt område, är anlitade av LKAB för att skydda Kirunas kyrkas känsligaste delar vid flytten till nya Kiruna centrum.

Kiruna kyrka uppfördes 1912 av arkitekten Gustaf Wickman. Beställningen löd enligt följande av Kirunas grundare Hjalmar Lundbom: “Du ska rita en kyrka som är som en lappkåta.” Resultatet är ett allkonstverk med geometrisk uppbyggnad med fasader som präglas av triangulära gavelpartier med stora glasade partier och nationalromantisk insida med timrad inredning, öppen till nock och stort ljusintag genom de fyra glasade gavlarna som ger en säregen volym. En magisk byggnad.

Flytten ska ske sommaren 2025 och en förstudie har pågått i fem-sex år. Är flytten möjlig? Vilka delar av kyrkan kan skadas eller är rent av inte flyttbara? Hur ska kyrkan placeras för att få en värdig plats i Kiruna och fortsätta vara en betydelsefull plats för Kirunas invånare och besökare? I detta uppdrag har man beslutat att ha en samverkansentreprenad på grund av flyttens komplexitet. Målet för samverkan är att alla teknikområden och projektledningen ska arbeta med minimalt avstånd i beslutsfattande och kommunikation. Entreprenörer har upphandlats med krav på erfarenhet och ska leva upp till ett i förväg detaljerat flyttprogram. Flyttprogrammet bygger på höga krav på bevarande av kulturmiljön, för alla moment och för varje byggnadsdel och kyrkligt föremål.

Resultat: Det måste bli oklanderligt. Hittills är uppdraget ett skolexempel på arbetssätt, även om jag idag inte har facit i handen. Att arbeta löpande med kompetenser som gemensamt tagit fram förstudie, projektledning och entreprenörer i varje fas, är det självklara sättet att genomföra ett projekt med riskmedvetenhet, minimal inverkan och god effektivitet.

Best practice – utnyttja gemensam erfarenhet för riskminimering

Hur förvaltar jag erfarenheterna från det pågående projektet i Kiruna och de tidigare projekten som jag beskriver? De är inte jämförbara eftersom exempelvis en fontän inte kan jämföras med en medeltida kyrka. LKAB:s ekonomi och ansvar är inte jämförbar med ett fastighetsbolags eller kommuns dito. Kommunikation och förståelse för helheten borde vara vägledande för projekt som dessa, vilket ofta går hand i hand med ekonomiskt tänkande eftersom det minimerar projektrisken i stort, både när det gäller tidplan och obehagliga ekonomiska överraskningar. Jag kommer därför att arbeta för att hela projektet har resurser för ansvarsfull projektering med rätt kompetenser och löpande uppföljning.

Hur långt kan man komma med pannben och erfarenhet för engagera beställare och byggherre med alla fördelar med planering som tar höjd för skador, ekonomiska avbräck och skadat förtroende?