Med gröna glasögon

Det är i det lilla som förändring sker. Det är en sanning som är lika giltig i hållbarhetsarbetet som i allt annat förändringsarbete. Även om vårt hopp står till de tekniska innovationerna för att kunna hantera klimatkrisen, är det i slutändan hur vi som enskilda individer förhåller oss till utmaningen och är beredda att agera därefter, som avgör resultatet.

Det talas mycket om de stora förändringsprojekten. De som ska möjliggöra för oss att klara klimatutmaningen. De tekniska innovationerna som ska förändra allt! HYBRIT som möjliggör fosilfritt stål, klimatneutral betong, CCS och BECCS för att fånga in och lagra koldioxid, vätgasteknik och bränsleceller, eldrivna maskiner, fordon och transportsystem, utvecklad batteriteknik och annan teknik för energilagring, förnyelsebar elproduktion och förändrade energisystem. Alla dessa stora tekniska innovationer är viktiga i samhällsbyggnadssektorns omställning till ett klimatneutralitet. Många gånger helt avgörande.

Utan tillämpning, ingen nytta

Innovationer är de företeelser som förändrar världen. Men det är först när de tillämpas, som förändringen verkligen kan ske. Många gånger är problemet inte bristen på nytänkande, goda idéer eller nya tekniska lösningar. Många gånger brister istället tillämpningen av allt det nya. Och skälen till det kan vara många – bristande kunskap, resurser, medvetenhet, incitament och tid är några exempel. Det kan också handla om ovilja att ändra gamla vanor och upplevt krångel att göra något nytt.

Alla goda ting är tre

Jag tror att det behövs tre grundläggande saker för att åstadkomma en verklig omställning av samhällsbyggnadssektorn. Den första  – innovation och nytänkande – pratas det mycket om. Det är här vi hittar allt det storslagna som vi sätter all vår tilltro till – tekniken, digitaliseringen, det komplexa, det nya och prestigefyllda. De två andra sakerna talas det mindre om, men de är likväl viktiga för omställningen till det hållbara samhället.

För att innovationerna ska få ett genomslag och skapa nytta, måste de tillämpas. Det kräver en vilja att använda innovationerna. Det kräver också en uppbyggnad och spridning av kunskap, en samverkan mellan olika kompetenser och aktörer samt en uppskalning för att innovationerna ska kunna bidra till en verklig förändring som gör skillnad. Innovationerna måste med andra ord bli en del av alla aktörers affärs-, produkt och verksamhetsutveckling.

För att en omställning slutligen ska beseglas, behöver människors tankesätt förändras – innovationerna och den nya kunskapen behöver omsättas till en ny förståelse som tillåts styra våra dagliga beslut. Hos oss alla! Hållbarhet blir då ett perspektiv som vi har med oss i allt det vi gör, som ett par gröna glasögon som kan ge oss just hållbarhetsperspektivet i alla våra aktiviteter och beslut.

Verklig förändring

För oss på Tyréns är den verkliga förändringen viktig, ja kanske viktigast av allt. Vi ägs av en stiftelse vars syfte är att bidra till en hållbar utveckling i branschen, sektorn och samhället. Och stiftelsens syfte är också vårt syfte. Vi tror att näringslivets aktörer har en nyckelroll i att driva och stödja utvecklingen av ett mänskligt och välmående samhälle på planetens villkor. Vi gör det främst genom våra uppdrag, tillsammans med våra beställare. Det är så vi skapar verklig förändring!

Våra hållbarhetsmål

Genom våra nya hållbarhetsmål – Tyréns Agenda 2030 – tydliggör vi vår ambition och vårt arbete. De tre första målen avspeglar vår övertygelse om vad som skapar verklig förändring:

  1. Att utveckla innovationer och nytänkande 
    På Tyréns har vi en stark forskningsfinansiär i form av vår stiftelse samt en utvecklad organisation, kultur och process för att både föda idéer och utveckla innovationer. Här har vi goda förutsättningar för att vara ledande i sektorns förändringsarbete.
  2. Att sprida och tillämpa innovationer och den kunskap som dessa för med sig
    Som samhällsbyggnadskonsult sitter vi med spetskompetens inom en mängd olika områden inom hållbart samhällsbyggande. Här vill vi genom våra innovationer, vårt nytänkande och våra expertkompetenser, skapa så mycket värde som möjligt för våra beställare – att både bidra med lösningar till deras utmaningar och att hjälpa dem att nå sina ambitioner.
  3. Att med den nya kunskapen ta med oss hållbarhetsperspektivet i allt det vi gör
    I vår FoI-verksamhet har vi utvecklat ett verktyg som vi kallar TyrImpact. Det är en IT-plattform som fungerar som ett övergripande paraply som samlar allt arbete med hållbarhet – såväl miljö- och klimatfrågor som sociala hållbarhetsfrågor och ekonomisk hållbarhet. Den visualiserar hållbarhetsfrågorna och gör dem tydligare och lättare att arbeta med. Genom att skapa en gemensam arbetsyta på plattformen kan projektets olika kompetenser samordnas med hanteringen av alla olika typer av hållbarhetsfrågor. Det gör det lättare att överblicka helheten, förstå hållbarhetsarbetet och tydliggöra målsättningen – för alla inblandade. När vi samlar allt på en plats blir det även lättare att jobba strukturerat med hållbarhet och att samverka med varandra. Var och en ser tydligare sitt ansvar och vi kan försäkra oss om att viktiga hållbarhetsaspekter inte missas eller glöms bort längs vägen. TyrImpact är Tyréns gröna glasögon i våra uppdrag.

Låt oss göra resan mot ett hållbart samhälle tillsammans. Vi gör det med hjälp av innovationer, kunskap och det ständigt närvarande hållbarhetsperspektivet. Och vi får då inte glömma att alltid sätta på oss de gröna glasögonen när vi planerar, projektleder, projekterar, producerar och förvaltar, vid de stora strategiska besluten likväl som i vardagens alla små beslut.

Läs mer om Tyréns Agenda 2030 på tyrens.se >> 

Skribent Per Löfgren, tidigare hållbarhetschef på Tyréns