Välkommen du hållbara digitala värld

Världen förändras. Världen digitaliseras. Ja, vår verklighet håller bokstavligen på att flytta in i våra datorer och digitaliseras. Och utvecklingen går allt snabbare – många menar att teknikutvecklingen sker exponentiellt! Men vad innebär det för vårt samhälle? Är det bra eller dåligt? Och hur rimmar det med visionen om morgondagens hållbara samhälle?

Teknikutveckling och innovation har drivit den mänskliga utvecklingen genom historien. Tekniken i bred bemärkelse är en möjliggörare som vidgar vår värld till nya dimensioner och som skapar helt nya möjligheter. Så har det alltid sett ut. Det är så samhället har utvecklats genom årtusendena. Innovationer som talspråket lade grunden för jägar- och samlarsamhällen, skriftspråket lade grunden för den bofasta civilisationen, det tryckta språket lade med tryckpressens hjälp grunden för upplysningen och internet lade med datorns hjälp grunden för dagens postmoderna kommunikations- och kunskapssamhälle. Och nu är vi i digitaliseringens tidevarv.

Teknik för ett högre syfte

Tekniken har inget värde i sig själv. Men den är viktig att förhålla sig till av två skäl. För det första är teknikutvecklingen ett uttryck för människans kunskapstörst, kreativitet och uppfinningsrikedom, en inneboende drivkraft för utveckling som äger rum oavsett om vi tycker om den eller inte. Det går inte att vrida klockan tillbaka när innovationerna väl sett dagens ljus, vi måste istället lära oss att leva med dem, nyttja dem och förhålla oss till de förändringar som sker i deras kölvatten. För det andra är tekniken en möjliggörare – ett verktyg som hjälper oss att förverkliga våra högre syften och drömmar. Och när nu teknikutvecklingen bokstavligen utvecklas exponentiellt, skapas även exponentiella möjligheter! Men verktygets värde – bra eller dåligt – är alltid beroende av hur du använder det, vad du vill åstadkomma och hur väl du lyckas, inte av verktyget i sig själv. Användning avgör med andra ord om tekniken skapar risker eller möjligheter. Det är här begreppet hållbarhet kommer in!

Tre uppmaningar

Hållbarhet etiketterar idag vår humanistiska värdegrund som sätter människan och hennes okränkbara rättigheter, behov, upplevelser och drömmar i första rummet. Hållbarhet handlar i grunden om tron på att vi människor kan skapa en bättre tillvaro tillsammans, det bygge som vi kallar samhälle, och att vi gör det på naturens villkor och med hänsyn till människans grundläggande behov och rättigheter. För mig personligen handlar hållbarhet om tre uppmaningar: sätt människan i fokus, tänk långsiktigt och eftersträva brett värdeskapande. Digitalisering som utvecklas och används i linje med denna värdegrund skapar fantastiska möjligheter!

Digitalisering i hållbarhetens tjänst

Vår värld står inför många stora utmaningar. Hur kan då digitaliseringen bidra i arbetet för att hantera dessa utmaningar och leda oss mot ökad hållbarhet? Hur kan digitala verktyg som artificiell intelligens, maskininlärning, blockchain, virual reality, augmented reality och informationsmodellering bidra till ett mer hållbart samhälle? När vår verklighet blir allt mer digital skapas plötsligt helt nya möjligheter att minska vår miljöpåverkan, bygga nya sociala värden och att synliggöra nya affärsmöjligheter som stärker vår ekonomi. Här sammanfattar jag några områden där digitaliseringen skapar nya möjligheter inom hållbarhet.

Tillgång och hantering av data

Insamling, tillgång och användning av mycket stora mängder data, kombinerat med stor analyskraft och multivariabla analyser skapar oceaner av nya möjligheter. Med utbyggda system av sensorer och mätinstrument kan data samlas in och monitoreras. Data kan också samlas genom integration med många datakällor eller filtrering av stora dataflöden. Den insamlade informationen kan struktureras, kombineras och analyseras.  Med en högre precision än någonsin tidigare kan vi sedan förstå, förutsäga, effektivisera, jämföra, optimera och visualisera underlag för planering av olika samhällsfunktioner och samhällsprocesser. Genom verktyg som BI, AI, LCA, GeoBIM, BIM, FIM, GIS, VR, AR (för att bara nämna några) kan informationen användas för att exempelvis öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan, minska ledtider, förbättra design samt optimera användning och förvaltning genom hela värdekedjan.

Transparens och dataflöden

En grundpelare inom hållbarhet är transparens. Det är många gånger bristen på transparens och insyn som möjliggör ljusskygga aktiviteter – som illegal verksamhet, kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och mutor, konkurrenshämmande aktiviteter, att särintressen otillbörligt främjas på bekostnad av allmänna intressen samt annat som befinner sig i den etiska gråzonen. Den transparens som den digitala kommunikationen öppnar upp för, stärker det demokratiska samhället. Den ökar öppenheten och minskar den ojämna fördelningen av information och kunskap. Därmed skapas större möjlighet till inflytande, medbestämmande och delaktighet för den enskilda människan.

Med den digitala transparensen skapas också helt nya möjligheter att tillgängliggöra och kvalitetssäkra produktinformation – och  att säkerställa hållbara produktval i byggprocessen. Genom att säkra spårbarhet och materialinformation genom leverantörskedjan, kan medvetna val göras av slutanvändarna. Byggande kan då genomföras med byggvaror som är klimateffektiva, cirkulära och giftfria och vars råvaror har ett hållbart ursprung.

Matchning

Digitaliseringen möjliggör matchningar av olika slag. När tillgång och efterfrågan matchas kan exempelvis utveckling av nya marknadsplatser skapas för begagnade material, produkter, byggdelar och fyllnadsmassor som är nödvändiga för uppbyggnaden av en cirkulär ekonomi. Matchning kan också göras mellan tillgång och efterfrågan på lokaler, kontor och andra nyttigheter i den befintliga staden. Det lägger grunden för en fungerande delandeekonomi med ökad nyttjandegrad av befintliga resurser. Ytterligare områden kan exempelvis röra matchning av människor, företag, organisationer, finansieringslösningar, kompetenser, tekniker, intressen och visioner. All den nya kapaciteten av matchning, blir i slutändan en guldgruva av nya samverkansmöjligheter och affärsmöjligheter redo att exploateras av marknadens olika aktörer.

Tjänstifiering

Fysiska produkter och aktiviteter ersätts i allt större utsträckning av digitala tjänster. Den utvecklingen kommer att fortsätta i digitaliseringens fotspår. Tjänsteresor ersätts av digitala möten, utbildningar och konferenser. Ägande av fordon, maskiner, teknik, utrustning, teknisk hård- och mjukvara, spetskompetenser etc. ersätts av leasing, hyravtal och konsultinköp. Fysiska tester och kontroller av nya konstruktioner, produkter och material ersätts av digitala simuleringar. När vår fysiska värld allt mer flyttar in i våra datorer kommer fysiskt att bli digitalt. Våra behov av råvaror, material och produkter kommer att minska. Och det kommer att möjliggöra en minskad negativa påverkan på vår natur, våra naturresurser och ekosystem.

Digitaliseringens dilemman

Med digitaliseringen följer precis som vid all utveckling även utmaningar. Den största utmaningen vi ställs inför är de etiska dilemman som ofrånkomligen uppkommer kring tillämpningen av den nya tekniken. Våra grundläggande värderingar prövas då digitaliseringen försätter oss i situationer vi aldrig tidigare befunnit oss i. Precis som utvecklingen av exempelvis kärnkraft och genteknik kan vara problematisk, kan även digitaliseringen vara det. Hur hanterar vi integritetsfrågan när persondata blir allt mer lättillgänglig? Hur säkerställer vi sanningsenlig fakta när information enklare än någonsin kan förvanskas och manipuleras? Hur skapar vi ett robust samhälle när alla samhällskritiska funktioner är digitala och datasäkerhet blir en fråga om hela samhällets säkerhet? Hur hanterar vi bortrationalisering av arbetstillfällen i spåren av automatisering, robotisering och effektivisering? Och vem får ta del av digitaliseringens nyttor och onyttor?

Ingen av dessa frågor har några enkla och självklara svar. Jag tror att vi som samhälle behöver ha en öppen och levande dialog om hur var och en av frågorna ska hanteras. Och det vi alltid måste fråga oss själva är: Är det bra för människan – i bred bemärkelse? Är det bra för samhället? Är det hållbart?

Morgondagens värld kommer inte bara vara präglad av hållbarhet. Den kommer också till stor del vara digitaliserad. Exakt hur morgondagens värld kommer att se ut är omöjligt att förutspå. Inte heller vet vi hur vi exakt kommer hantera alla våra samhällsutmaningar. Vad vi däremot vet är att digitaliseringen med allra största sannolikhet kommer att vara starkt bidragande till lösningarna. Och förhoppningsvis kommer den värdegrund som finns förankrad i vår strävan efter hållbarhet, att hjälpa oss att hantera de etiska dilemman som vi ofrånkomligt kommer att ställas inför på vår fortsatta digitaliseringsresa. Välkommen du hållbara digitala värld!

Läs mer:

Podd: Lyssna på ett samtal om hur hållbarhet och digitalisering samspelar. Jag och Tyréns CIO Ylva Berg deltar i senaste avsnittet av Tyréns podd Framtidsvision >>.

Läs mer om Tyréns Agenda 2030 på tyrens.se >> 

Skribent Per Löfgren, tidigare hållbarhetschef på Tyréns