Tyréns på Rock Mechanics Symposium

Förra veckan gick det BeFo-arrangerade 7th Nordic Grouting Symposium and 2nd Nordic Rock Mechanics Symposium av stapeln i Göteborg. Tyréns representerades av en monter som sköttes av medarbetare på bl.a. Bergavdelningen i Göteborg.

Tyréns monter

Tyréns monter

Symposiets första dag handlade om injekteringsmetoder i berg, vilket man använder i spricksystemen för att täta mot vattenläckage i tunnlar. Under andra dagen var fokus bl.a. på underhåll av bergtunnlar och deras mekaniska stabilitet. En lite mer allmännyttig session handlade om hur man använder underjordiskt utrymme i Norden. Användning av underjordiska utrymmen ger utökade möjligheter för t.ex. transport, förvaring och energiproduktion i allt mer tätbebyggda städer.

Tyréns representerades även en poster-presentation som undertecknad stod för. Postern handlade om möjligheterna att med hjälp av statistik och modellering förutsäga berglagerföljden i sedimentärt berg med hjälp av borrhålsloggning av geofysiska parametrar. Förhoppningen är att i framtiden även kunna göra kvalificerade uppskattningar av bergmekaniska egenskaper genom att koppla berglagerföljden till platsspecifika geotekniska parametrar uppmätta i labb, så som t.ex. hållfasthet.

DSC01609