Hur ska vatteninnovationer underlättas i Europa? – Rapport från EIP konferens Leeuwarden, Nederländerna februari 2016

Patrik Andersson på Tyréns har haft den trevliga förmånen att delta i EIP Waters konferens i Nederländerna 10/2 2016. Här kommer hans reseberättelse: Resa och logi sponsrades av Svenskt Vatten som även de besökte konferensen som hölls i Leeuwarden i norra Nederländerna. Fokus för konferensen 2016 var hur läget ser ut inom vatteninnovationsområdet i Europa.

Klicka på länken nedan för att komma till Svenskt vattens sammanfattning av konferensen.

http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Svenskt-Vatten-nyhetslista/Nederlanderna-kraftsamlar-for-att-bli-varldsledande-/

I anslutning till och under själva konferensen erbjöds även möjlighet till inblick i Wetsus, ett forskningscenter som kraftsamlar ledande forskare inom vattenområdet tillsammans med nystartade innovativa företag i en miljö som erbjuder samverkan och utbyte av idéer tillsammans med tillgång till avancerad utrustning.

Wetsus är en del av WaterCampus Leeuwarden som utgör kärnan i den nederländska vattentekniksektorn. WaterCampus innebär en möjlighet till samarbete inom vattensektorn mellan nationella och internationella företag, forskningsinstitut och regeringar.

Kort om EIP och EIP Water

http://www.eip-water.eu/

http://www.eip-water.eu/

EIP står för European Innovation Partnerships och är ett initiativ inom EU vars mål är att snabba på innovationer som bidrar till att lösa samhällsfrågor, stärka EUs konkurrensförmåga samt bidra till att skapa nya arbetstillfällen och tillväxt. EIP Water är ett av flera olika initiativområden med koppling till olika EIP-initiativ. EIP är tänkt att utgöra en plattform för kraftsamling av expertis och medel genom att sammanföra privata och offentliga aktörer på EU-, nationell och regional nivå.

EIP Water är tänkt att underlätta utvecklingen av nya innovativa lösningar (produkter, tjänster, idéer, tekniker, processer etc.) för att tackla de stora utmaningar vi har framför oss inom vattensektorn inom Europa men också i hela världen. Samtidigt stödjer EIP Water utvecklingen av marknaden för nya innovationer inom och utanför Europa.

Konferensens slutsatser/fokusområden

Varför och hur skall vatteninnovationer underlättas i Europa?

Huvudteman för vidare fokus för att underlätta vatteninnovation inom Europa:

 1. Cirkulär ekonomi
 2. Regioner och städer
 3. Målsättning inom hållbar utveckling
 4. Regelverk
 5. Finansiering
 6. Offentlig upphandling
 7. Samarbeten/partnering
 8. Test- och demonstrationsanläggningar samt mässor

 

 1. Cirkulär ekonomi

Vatten blir en alltmer begränsad resurs vilket innebär ett växande behov av ökad återanvändning av vattenresurser i samhället. Lagstiftare inom Europa måste överbygga hinder mot ökad återanvändning av vatten i samhället.

 1. Regioner och städer

Urbana miljöer inom Europa har ett stort vattenbehov kopplat med en låg flexibilitet. Dessa områden blir i allt större grad drabbade av översvämningar och torka. Regioner och städer måste planera miljöerna på ett bättre och smartare (innovativare) sätt. Investeringar i hållbar stadsutveckling med gröna lösningar och naturbaserade system är alltid bättre än att återställa områden efter katastrofer såsom t.ex. översvämningar.

 1. Målsättning inom hållbar utveckling

Att sätta mål inom hållbar utveckling är en mycket viktig del av arbetet inom EU. EU-institutioner skall fortsätta att driva åtgärder för att nå målen och internationella samarbeten samt stöd till länder utanför EU måste utökas.

 1. Regelverk

Ambitiös lagstiftning är en stark drivkraft för innovation inom vattensektorn. Samverkan mellan lagstiftning inom vattensektorn tillsammans med andra områden (t.ex. energi och jordbruk) behövs i större utsträckning. I samband med detta behövs en harmonisering mellan olika regelverk för ett mer systematiskt angreppssätt och för att skynda på utvecklingen och underlätta spridning av nya innovativa lösningar och implementering av dessa.

 1. Finansiering

Inom Europa är tillgängliga forskningsmedel inom vattensektorn oftast otillräckliga för att ta ett helhetsgrepp på innovation inom infrastruktur och förvaltning. Att tillämpa nya innovationer kräver även mer resurser av de som skall tillämpa dessa. Det finns ett stort behov av ytterligare finansiellt stöd från EU. Stöd kan även ges genom att dela de finansiella riskerna med implementeringen av nya innovationer.

 1. Offentlig upphandling

Det har skett stora framsteg inom området genom utvecklingen av verktyg och riktlinjer för offentlig upphandling av vattenrelaterade innovationer (t.ex. ny teknik och tjänster). Praktisk tillämning av nya innovationer behöver fortsatt fokus för att bli ännu bättre. Upphandlare inom offentlig sektor behöver nyttja tillgängliga verktyg i större utsträckning för att driva på innovationer inom vattensektorn.

 1. Samarbeten/partnering

Samarbeten inom vatteninnovation blir mycket framgångsrika om de inkluderar de som efterfrågar vattentjänster tillsammans med nyckelspelare i hela värdekedjan, både inom själva vattensektorn men även vattenberoende/-användande sektorer. Offentliga och privata intressenter inom vatteninnovation behöver utveckla och sprida best-practices inom ramen för samarbeten för att förbättra och öka samarbetet inom vatteninnovation.

 1. Test- och demonstrationsanläggningar samt mässor

Det råder brist på test- och demonstrationsanläggningar samt möjligheten att visa upp nya innovationer inom Europa på t.ex. mässor. EU, forskningsinstitut och andra intressenter måste fortsätta att utveckla och jobba för att förbättra dessa möjligheter och på så vis synliggöra vatteninnovationer på ett bättre sätt. Existerande plattformar för vatteninnovation måste även de jobba hårdare för att synliggöra detta.

Inspelade intervjuer på Youtube

Flera erkända forskare, politiker och privata investerare och företag har intervjuats i samband med konferensen och nedan finns länkar till några av de i min mening mest intressanta.

EIP Water 2016: Dr Uta Wehn about innovation in the water sector

https://www.youtube.com/watch?v=zD1fjv8EDu8

EIP Water Conference 2016 – Mariana Mazzucato about finance for innovation

https://www.youtube.com/watch?v=WkMg4VGb0dI

EIP Water Conference 2016: Richard Elelman about water and cities

https://www.youtube.com/watch?v=prfEsCSNaOU

EIP Water Conference 2016: Why bother about water innovation?!

https://www.youtube.com/watch?v=QjD-pqbwZK0

EIP Water 2016: Sander Happaerts about EU funding for water innovation

https://www.youtube.com/watch?v=acRUSEb2bCE

EIP Water 2016: Peter Scheijgrond about why Energy and Water works

https://www.youtube.com/watch?v=fEGsJsC3E8g

 

Patrik Andersson

Utredare Vatten

Tyréns Region Syd