Det är MIRACHL på gång

I Sverige finns det ca 2000 fastigheter som är förorenade med riktigt tråkiga gamla kemtvättsrester – tetraklor och trikloreten på kemistspråk. Att sanera dessa områden kostar sällan mindre än 10 miljoner kronor, ofta betydligt mer, och det görs oftast med sk schaktsanering, dvs man flyttar föroreningen till en annan plats, en deponi, och lägger tillbaka rena jordmassor. Men det är nya tankar på gång. På några enstaka platser i landet utförs sk in-situ-sanering, dvs man renar jorden på plats. Kv Färgaren i Kristianstad är ett av dessa objekt, och där ska man alldeles strax påbörja en termisk behandling. Ca 100 borrhål ska utföras ner till 20 m under markytan för att under tre månader ”koka jorden”. Idén är att föroreningen ska förångas och samlas upp i ett rörsystem nära markytan.

 

Världens mest moderna instrument för resistivitetsmätning – ABEM Terrameter.

Tyréns har i utvecklingsprojektet TRUST varit med att utveckla geofysisk teknik för att i detalj detektera föroreningsplymen och kommer i ett nytt forskningsprojekt – MIRACHL – vara med och under saneringen följa upp hur föroreningsplymen minskar under saneringen. MIRACHL-metodiken omfattar både geoelektriska metoder, sk DCIP, biogeokemisk provtagning och isotopanalys för att i detalj kunna beskriva i vilken nedbrytningsfas föroreningen är i.

Kan vi se några gamla kemtvättsrester?

Efter saneringen förväntas faran för att Sveriges största grundvattentäkt ska förorenas vara över samt att MIRACHL-projektet resulterar i teknik och metodik för att närmast i realtid och i 3D kunna detektera och visualisera hur effektiv in situ-saneringen är. Den gångna veckan utfördes de första bakgrundsmätningarna i MIRACHL-projektet, både med de geofysiska metoderna och med de biogeokemiska provtagningarna.

 

Klart att vi tänker på arbetsmiljön

Följ MIRACHLs fortsatta utveckling på www.mirachl.com.