Geodetektiverna på Tyréns

Att jobba med geoteknik, förorenad mark eller grundvattenfrågor är att vara detektiv. Det handlar om att ta reda på förhållandena under mark, oftast utan att egentligen se hur där ser ut annat än genom att göra små nålstick i enstaka hål, tillsammans med kunskap om hur jord- och bergarter har bildats och med gedigna kemikunskaper. När vi geomänniskor har kommit fram till de aktuella förhållandena gäller det att utnyttja dem på bästa sätt. Med det brukar vi mena på samhällsekonomiskt bästa sätt – inräknat teknisk lösning i form av t.ex. grundläggningsmetod, ekonomi, miljö och hållbarhet och allmänt goda livsbetingelser för människa, djur och natur. Att göra detta kräver nyfikenhet. Och vi som är lite extra nyfikna har på Tyréns stora möjligheter att driva utvecklingen avseende de georelaterade frågeställningarna framåt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Just nu fördjupar vi oss i nedan projekt:

Ekotoxikologiska metoder för bestämning av föroreningsgrad i mark
Genom att titta på hur stor andel av vissa bakterier, maskar o dyl som överlever  i en viss jord kan man ibland få en mer rättvisande bild av föroreningsgraden i en jord.

Karakterisering av deponiers inre
Med geofysiska metoder och 3D-teknik kan vi göra en deponi genomskinlig

Byggande på deponier
Vid förtätning av städer blir det allt mer intressant att börja bygga på gamla deponier och förorenad industrimark. Vi utreder vad man då bör ta hänsyn till.

Geoenergi
Vi utvecklar vår metodik för att plocka upp värme och kyla ur berget och dimensionera koldioxidfria och driftsäkra energianläggningar.

Nya metoder för detektering av arkeologiska lämningar
Med markradar, magnetometrar och dylika metoder lär vi oss att hitta och bygga 3D-modeller av gamla slottsmurar o dyl. 

Användning av geofysiska metoder för detektering av föroreningar i mark
Tillsammans med Teknisk Geologi på LTH och Aarhus Universitet ska vi genom utveckling av både instrument analysteknik via ett just uppstartat 4-årsprojekt fortsätta att vara världsledande.

3D-visualisering av geomodeller
Genom utveckling av en komplett databas för alla geodata i ett stort infraprojekt, med tillhörande moduler för kvalitetssäkring och 3D-visualisering, ska vi bringa ordning och reda i den stora geodatamängden.

Förmodad grundmur detekterad ca 1.2 m i projektet Nya metoder detektering av arkeologiska lämningar
En grundmur från en preliminärt förmodad medeltida borg, detekterad med markradar i utvecklingsprojektet Nya metoder för detektering av arkeologiska lämningar.

Just nu lägger vi mest energi på uppstart av de två sistnämnda projekten,som drivs tillsammans med KTH, avdelningen för Jord- och Bergmekanik och LTH – avdelningen för Teknisk Geologi. Båda projekten är delprojekt under paraplyprojektet TRUST – Transparent Underground Structures, vilket omfattar flera olika delprojekt och är ett samarbete mellan de fyra stora bygguniversiteten, Tyréns, Uppsala Universitet och Aarhus Universitet. 

I denna blogg kommer vi kontinuerligt att rapportera om spännande landvinningar, händelser och uppnådda resultat inom ovan olika projekt.

Häng med.