Hur kan man involvera barn och ungdomar i stadsplaneringen?

Att skapa attraktiva städer och samhällen innebär att lyssna på de människor som lever och bor där. Olika individer har olika uppfattningar om vad som är livskvalitet och vad som bidrar till det goda livet och ställer olika krav på bebyggelse, utbud och service. Genom att ta hänsyn till medborgarnas åsikter skapas även förutsättningar för att skapa en hållbar och långsiktig boendemiljö.

Engagemang och delaktighet ett steg mot hållbarhet

Att låta alla komma till tals när vårt samhälle utvecklas blir alltmer angeläget. Det skapar delaktighet för alla som lever i den bebyggda miljön. Under planeringsprocessen är det viktigt att se till att beslut och utformning baseras på kunskap kring brukarens behov. Rådande planprocess ger möjlighet till detta bland annat i samråd. För barn och unga är det dock svårare att ta del av information, analysera förslag och uttrycka sin åsikt. Enligt FN:s barnkonvention ska barnens bästa tillgodoses i beslut och de har även rätt att utrycka sin åsikt i de frågor där de berörs. För att planerare, projektörer, arkitekter och gestaltare inte ska gå miste om barns och ungas åsikter och upplevelser av en plats kan en barnkonsekvensanalys genomföras. En sådan utredning kan utgå både från kvantitativa och kvalitativa metoder såsom: enkäter, intervjuer, övningar med kartor, vandringar eller liknande.  

Tyréns har genomfört ett antal barnkonsekvensanalyser med olika utgångspunkter men där alla har ett och samma grundläggande syfte: att undersöka barn och ungas åsikter och behov i samband med att något i deras närhet förändras fysiskt på ett sätt som kommer att påverka deras vardag. Det kan handla om nya spårvägar eller planering av ett nytt bostadsområde eller förändringar i befintliga stadskvarter.

Ett bra exempel

Just nu pågår en barnkonsekvensanalys, på uppdrag av Värmdö kommun, där vi intervjuar förskolepedagoger på Hemmestaskolan samt elever i årskurs 3, 6 och 9. Fokus ligger på elevernas upplevelse av skolvägar och centrumet som just nu genomgår en detaljplaneprocess. Under intervjuerna har eleverna lyft viktiga frågor kring trafiksäkerhet, visat på problematiska platser i närområdet och pekat ut platser som de gärna besöker och vill bevara. De har även framfört tydliga önskemål och förslag som kan utveckla och förbättra Hemmesta centrum. Materialet kommer att utgöra ett underlag i den pågående planprocessen.

Att träffa barn och unga och höra dem berätta om deras vardag, problem och drömmar vad gäller den fysiska planeringen är spännande och det känns värdefullt att kunna förmedla deras åsikter och ge dem möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. De barn och unga som vi har träffat genom olika projekt har alla varit väldigt tillmötesgående och villiga att dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar om sin närmiljö. Vår förhoppning är såklart att de ska se sina åsikter och önskemål återspeglas i utvecklingen av deras närmiljö, då är cirkeln sluten.

 IMG_4344/Madeleine Eneskjöld, beteendevetare på avd Strategisk samhällsanalys

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg