Antikvarisk tålighetsanalys – Slottsholmen

Fastighetsbolaget ALM Equity’s nybyggnadsförslag på Slottsholmen i Västervik tar sin utgångspunkt i en kulturmiljöutredning med antikvarisk tålighetsanalys framtagen av Tyréns. Som så många andra stadskärnor är Västervik av riksintresse för kulturmiljövården. Den antikvariska tålighetsanalysen syftade till att reda ut vilken byggnadsvolym som skulle kunna uppföras på platsen utan att skada den känsliga miljön. Med utgångspunkt i kulturmiljöutredningen och riksintresseanspråket gjorde vi en alternativstudie kring olika potentiella volymutformningar på den aktuella fastigheten. Resultatet visade tydligt att en uppbruten byggnadsvolym med möjliga utbyggnader i vattnet lämpar sig bäst i förhållande till platsens historiska byggnadstradition och småskaliga stadssiluett.

Kulturmiljövärden inför komplexa utmaningar

På Tyréns är vi ett tiotal kulturmiljöspecialister; bebyggelseantikvarier, kulturgeografer och arkeologer vars huvuduppdrag är inom utveckling av redan byggd miljö. Därtill kopplas den spetskunskaps som behövs för varje enskilt fall; allt ifrån arkitekter och planerare till socialantropologer och visualiserare. En av de arbetsuppgifter vi har är att ta fram kulturmiljöunderlag till samhällsbyggnadssektorn där kulturmiljöer ställs inför allt mer komplexa utmaningar. Kulturmiljöunderlagen efterfrågas till allt ifrån stora infrastrukturprojekt och regionala attraktivitetsplaner till kommunal översikts- och detaljplanering eller bygglovshantering.

Arbetet tar sin utgångspunkt i de olika analystraditioner som finns inom fältet; kulturhistorisk värdering och karkatärisering samt stadsbildsanalys. Slutresultatet är en sammanställning av historiskt och upplevelsemässigt innehåll i den berörda miljön som syftar till att identifiera värden och kvalitéer som kan utgöra utgångspunkt för platsens bevarande och utveckling.

Antikvarisk tålighetsanalys genom TyrEngine

Antikvarisk tålighetsanalys genomförs med hjälp av 3D-visualiseringar där alternativ av föreslagna nybyggnadsvolymer placeras in i befintlig miljö för bedömningar av påverkan. På Tyréns genomförs detta genom det kraftfulla visualiseringsverktyget TyrEngine där avancerad grafisk teknik från medieindustrin och TV-spelvärlden används för att visa resultat och effekter av projekt inom samhällsbyggnad, fastigheter och industri.

Läs mer om TyrEngine här

Läs mer om projektet på Slottsholmen här

 

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg