Bild från Stora Sköndal.

Mer vatten i landskapet!

Idag gästbloggar Desirée Johansson. Trevlig läsning!

Under sekler har vi ägnat oss åt att tämja vattnet i landskapet. För att öka produktionen inom jordbruket har sjöar sänkts, våtmarkerna dikats ut och slingrande åar rätats ut. I tätbebyggda områden har mark hårdgjorts, infiltrationen försvårats och istället har vattnet letts ner i ledningar. Vi vet ju nu att detta får konsekvenser som översvämningar, minskad biologisk mångfald, bristfällig rening, överbelastade ledningar. Landskapet mår bättre om vi låter det återta mer av sitt naturliga kretslopp.

Landskapsavdelningen jobbar med vattnet i hela detta kretslopp. Regn som faller på hårdgjorda ytor leds ner i växtbäddar, där de fördröjs och renas. På Vasagatan och flera andra gator arbetar vi med utformningen av gaturummet. Här är dagvattenhanteringen i trädgropar en viktig del. För att minska risken för översvämningar skapar vi regnväxtbäddar, t.ex. i den nya stadsdelen i Barkarby. Träden som planteras i växtbäddarna transpirerar vilket gör luften svalare, särskilt viktigt när klimatförändringarna kan göra städerna allt varmare.

Vi arbetar med omgestaltning av åar, som Väsbyån, där en mer meandrande sträckning ger en trevlig parkmiljö och mer utrymme att skapa biologisk mångfald längs å-slänterna.

Väsbyån, visionsbild från förstudien.

Väsbyån, visionsbild från förstudien.

Vi gestaltar dammar och biofilter för att rena dagvatten som i den förprojektering vi gjort för Viksjö dagvattendammar. Vi skapar parkanläggningar och platser för vistelse vid nybyggda fisktrappor som vid Ulva kvarn där fiskarten aspen åter får möjlighet att vandra till sina lekplatser.

Illustration Ulva kvarn.

Illustration Ulva kvarn.

Vi låter vattnet synas och finnas på lekplatser som i gestaltningen av gården till Ängdalens förskola, för pedagogikens skull eller bara för att det är roligt med vatten. I dagvattenanläggningen i Stora Sköndal speglar vattnet landskapet och gör parken vackrare.

Bild från Stora Sköndal.

Bild från Stora Sköndal.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg