Vi vill skapa en rättvis avfallshantering!

Därför tycker vi att det är dags att avfallshanteringen även inkluderar ett jämställdhets- och jämlikhetsperpektiv.

För att åstadkomma både materialåtervinning och förebyggande av avfall i större utsträckning behöver vi fokusera på de som faktiskt gör jobbet i vardagen – människorna. Flera kommuner upplever utmaningar kopplade till hur fördelningen ser ut mellan invånare avseende utbildning, sysselsättning och inkomstnivå. Att allt fler människor väljer att bo i städer där bristen på yta är stor är också en utmaning. Dessa utmaningar kräver att samhällsfunktioner och samhällsservice tar hänsyn till sociala aspekter för att minska både geografiska och socioekonomiska skillnader.

Det är viktigt att inkludera de sociala aspekterna i avfallsplaneringen där fokus är på människan och hens behov ur ett socialt perspektiv. Detta kan göras genom att utforma återvinningsstationerna så att de upplevs trygga alla tider på dygnet eller att anpassa information till olika målgrupper. Genom att göra en social konsekvensanalys kopplad till en avfallsplan kan kommuninvånares olika behov identifieras och det blir enklare att målgruppsanpassa åtgärder. Mål och åtgärder i avfallsplanen kan på så sätt utformas för att skapa en avfallshantering som är rättvist fördelad. Det kan vara att ta reda på hur människor rör sig eller vilka invånare som saknar bil för att placera insamlingssystem i anslutning till dem. Det kan också vara att ta reda på var invånarna upplever otrygghet, något som ofta kan kopplas ihop med nedskräpning, för att fokusera på åtgärder i berörda områden.

Vi människor är en otroligt viktig del för att skapa en hållbar avfallshantering, och liksom många av mina kollegor ser jag att det sociala perspektivet behöver lyftas än mer. Tillsammans kan vi skapa en hållbar avfallshantering och skapa de förutsättningar som behövs för oss människor, redan i ett planeringsskede.