Utsortering av plastförpackningar eller minskad bilkörning – vilket är lättast att åstadkomma i samhällsplaneringen?

Hur ser avfallshanteringen ut 2030 eller 2050? Mer folk = mer avfall och hittills har avfallsmängderna per person ökat med den ekonomiska tillväxten. Å andra sidan säger FN:s hållbarhetsmål att matsvinnet ska halveras och annat avfall ska minskas väsentligt (båda målen per person) till 2030. Mängderna är alltså svårbedömda.

Det vi vet är att för att skapa ett resurseffektivare samhälle där resurserna räcker till fler så behöver vi flytta oss uppåt i avfallstrappan = bättre sortering och materialåtervinning, mer återanvändning och mer delande av resurser.  Och detta kan påverkas i översikts- och detaljplanering. Det handlar bl.a. om att underlätta för medborgarna att bli av med sorterat avfall, och att avsätta ytor för mellanlagring och omlastning av avfall. Resursdelning är också ett område som till viss del kan möjliggöras genom samhällsplanering.

I ett exjobb utfört i Uppsala kommun med fokus på plastflöden (Rätt plast på rätt plats: En kartläggning av plastavfallsströmmar i Uppsala)  redovisas att bara 1000 av 7000 ton av hushållens plastförpackningar faktiskt sorteras ut och går till materialåtervinning. Om vi istället skulle lyckas sortera ut hälften av de 7000 tonnen så motsvarar det en minskad klimatpåverkan på i ca 30 kg CO2e per person (förutsatt att den materialåtervunna plasten ersätter annan fossilbaserad plast). Det motsvarar i storleksordningen 15 mil bilkörning.

Vilket är lättast att åstadkomma med samhällsplanering – 15 mil mindre bilkörning per person och år eller mer än en tredubbling av utsorteringen av plastförpackningar? I praktiken måste vi förstås göra båda. Men det är bra att ha koll på storleksordningarna.

Boverket har kommit med ny vägledning om klimatpåverkan och översiktsplanering, och där finns två sidor som lyfter avfallsfrågornas koppling till klimatpåverkan och översiktsplanering. Dels klimatpåverkan från avfall och dels om att Skapa infrastruktur för återvinning. Läs dem! Det finns också en rapport från Avfall Sverige om Avfall i fysisk planering från 2013 som tar upp viktiga perspektiv. Framförallt – tänk på avfallsfrågan i stort, inte bara på om sopbilen kan tömma utan att backa!