Sopkärl på prickmark kan gå bra

I en detaljplan brukar mark som inte får bebyggas markeras med prickar och kallas därför ofta för kort och gott prickmark. För en avfallshandläggare som vill förbättra arbetsmiljön vid sophämtning på en fastighet kan prickmark vara en fiende i jakten på lämpliga platser för nya avfallsutrymmen. Som alla avfallshandläggare vet är det inte alltid lätt att göra en förändring av sophämtningen i fastigheter som byggdes under en tid då arbetsmiljön inte var i samma fokus som den är nu. Platsbrist eller att de möjliga lösningarna är dyra är vanliga problem.

sopkarl_blogg

Sopkärl, kanske på prickmark.

Jag läste häromdagen en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) där MÖD bedömde att det var förenligt med PBL att ge bygglov för en uppställningsplats med betongplatta och omgivande staket för sopkärl på prickmark. Hur MÖD har resonerat framgår av domen (se sid 4-6). Det är kanske en dom som kan underlätta arbetet med arbetsmiljöåtgärder lite?